POMM1093 Environmental and Science Education (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Pedagogiseen tutkimukseen ja aktiiviseen oppimiseen perustuvan luonnontieteen opetuksen suunnittelu ja oppimisen arviointi.

Description

Pedagogiseen tutkimukseen ja aktiiviseen oppimiseen perustuvan opetuksen suunnittelu ja oppimisen arviointi. Oppimateriaalien, oppimisympäristöjen ja oppijoiden yhteisöjen tarkastelu. Ympäristöopin ilmiöiden tutkiminen havaintojen, aineistojen ja suunniteltujen kokeiden avulla. Erilaisten luonnontieteellisten mallien rakentaminen ja soveltaminen sekä niiden pätevyyden ja käytön arviointi. Tiede- ja ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtäminen ympäristöä koskevien päätösten tekemisessä ja arvioinnissa.

Tutustutaan koulun ulkopuolisiin tiede- ja ympäristökasvatusta tarjoaviin toimijoihin ja yhteistyömahdollisuuksiin, esimerkiksi LUMA-toimintaan.

Pedagoginen osaaminen, tieteellinen osaaminen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen, eettinen osaaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee suunnittelemaan, ohjaamaan ja arvioimaan fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon oppimista kansallisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti
  • osaa asettaa ympäristöopin osaamistavoitteita, valita soveltuvia työtapoja näiden saavuttamiseksi ja arvioida tavoitteiden saavuttamista
  • osaa ja haluaa rohkaista oppijoita havainnoimaan ympäröivää maailmaa, tulkitsemaan havaintojaan ja kommunikoimaan niistä luonnontieteellisin perusteluin eri tavoilla
  • osaa käyttää ja opettaa poikkiluonnontieteellisiä periaatteita
  • ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta
  • osaa suunnitella luonnontieteiden oppimistilanteita, joissa tutkitaan arkipäiväisiä tilanteita ja ongelmia
  • kykenee ohjaamaan oppijoita tarkastelemaan luonnontieteen yhteyksiä yhteiskuntaan ja sen muutoksiin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti

Literature

  • Juuti, K. (toim.) (2016). Ympäristöoppia opettamaan. Juva: PS-kustannus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät ja tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching