IMEMODKOK Methodology for Human Sciences module (25–60 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Opinnoissa on valittavissa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen sekä teoreettisen ja käsiteanalyysin tutkimuksen menetelmäopintoja. Opintojaksoilla perehdytään yhteiskuntatieteiden teoreettis-metodologisiin lähtökohtiin sekä empiirisen yhteiskuntatutkimuksen menetelmällisiin mahdollisuuksiin ja keskeisiin käytäntöihin. Monipuolisesta kurssitarjonnasta opiskelija voi koota 25-60 opintopisteen menetelmäopintojen temaattisen moduulin.

Learning outcomes

Lyhyen 25 opintopisteen menetelmämoduulin suoritettuaan opiskelija saavuttaa kandidaatintutkielman sekä maisterintutkielman edellyttämän tutkimusmenetelmien hallinnan.

Laajan 60 opintopisteen menetelmämoduulin suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen tiedonmuodostuksen periaatteet sekä omaa laaja-alaisen laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien hallinnan.

Structure

Select 25–60 cr / 65 cr