Master's Degree Programme in Sports and Exercise Medicine

Degree title:
Master of Health Sciences
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Liikuntalääketieteen maisteriohjelman suorittaneella terveystieteiden maisterilla (TtM) on laaja-alainen osaaminen terveystieteissä keskittyen liikunnan ja terveyden välisiin yhteyksiin niin kilpaurheilijoiden, normaalinväestön kuin kroonisia sairauksia sairastavien näkökulmasta. Maisteri osaa kriittisesti arvioida, tuottaa ja välittää tietoa liikunnan terveydellisistä vaikutuksista ja riskeistä sekä osaa soveltaa turvallisen ja tehokkaan liikunnan annostelun ja ohjelmoinnin periaatteet sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Liikuntalääketieteen maisteri sijoittuu monipuolisiin asiantuntijatehtäviin mm. järjestöissä, kunnissa (terveydenhoito ja liikuntatoimi) ja koulutuslaitoksissa.

Learning outcomes

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • osaa arvioida liikunta-aktiivisuuden mittausmenetelmiä ja niiden soveltuvuutta eri tutkimus ja käytännön tilanteisiin
 • osaa arvioida liikunnan aloittamiseen liittyviä riskejä eri ikäryhmissä
 • osaa arvioida liikunnan vaikutuksia ja riskejä sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sekä osaa soveltaa turvallisen ja tehokkaan liikunnan annostelun periaatteet eri kohderyhmille
 • ymmärtää liikuntalääketieteen ja liikunnan aseman lääketieteen, liikunta-alojen ja kansanterveystyön kentässä
 • osaa tarkoituksenmukaisesti käyttää alansa tyypillimipiä tutkimus- ja mittausmenetelmiä
 • osaa kriittisesti arvioida tutkimusprosessia ja tuotetun tiedon luotettavuutta
 • osaa arvioida eri tutkimusasetelmilla saadun tiedon sovellettavuutta, käytettävyyttä ja luotettavuutta
 • osaa itsenäisesti tuottaa tieteellisesti perusteltua asiatekstiä
 • osaa arvioida kriittisesti omaa osaamistaan terveystieteiden asiantuntijana ja kehittää asiantuntija-alueellaan tarvittavaa tieteellistä, käytännöllistä ja eettistä osaamistaan
 • hallitsee tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet
 • osaa toteuttaa liikunta- ja terveystieteiden hankkeita ja hakea rahoitusta niiden toteuttamiseen
 • omaa valmiudet toimia asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja yhteistyöprojekteissa sekä osaa omaa työaikaansa ja työkuormaansa organisoiden ylläpitää omaa työhyvinvointiaan

Structure

Select all (86+ cr)