LLTS019 Advanced Level Internship (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tutkimus- ja/tai käytännönharjoittelupaikan haku
Harjoittelusopimuksen teko yhdessä harjoittelupaikan ja ohjaavan opettajan kanssa
Harjoittelun suunnittelu ja tavoitteenasettelu
Tutustuminen alan asiantuntijatyöhön (tutkimus- ja/tai käytännön työ)
Harjoittelun raportointi

Suoritustavat

Harjoitteluun orientoivaan seminaariin osallistuminen (2 tuntia)
Kirjallinen harjoittelusuunnitelma, joka tulee hyväksyttää harjoittelua ohjaavalla opettajalla ennen harjoittelun alkamista
Käytännön työskentely asiantuntijaorganisaatioissa, esim. tutkimusprojekteissa tai terveyden edistämistä toteuttavissa toimipaikoissa; järjestöissä, ministeriöissä tai tutkimuslaitoksissa (vähintään 120 tuntia)
Harjoitusjakson kirjallinen raportointi (40 tuntia)
Harjoitteluraportin esittely LLTS006 Asiantuntijuus liikuntalääketieteessä -opintojakson seminaarissa

Arviointiperusteet

Käytännön harjoittelun suorittaminen ja raportointi hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa erilaisia liikuntalääketieteen asiantuntijan työtehtävämahdollisuuksia sekä alan asiantuntijoita työllistäviä organisaatioita julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla

  • osaa soveltaa opintojen tuottamaa osaamista asiantuntijaharjoittelun työtehtävissä

  • syventää ymmärrystään harjoitteluorganisaationsa toimintamalleista ja –strategioista terveystieteen/ liikuntalääketieteen alan näkökulmasta

  • osaa paikantaa oman roolinsa asiantuntijayhteisön jäsenenä

  • osaa reflektoida omaa harjoittelutehtäväänsä ja siitä saatuja kokemuksia suhteessa oman oppiaineensa asiantuntijuuteen ja kompetensseihin

  • osaa arvioida kirjallisuuden avulla oman asiantuntijuutensa kehittymisen vaihetta suhteessa harjoittelusta saamiinsa kokemuksiin ja pohtia omia kehittymistarpeitaan

Additional information

Maisteriopintojen 1. vuoden kevätlukukausi tai 2. vuosi

Study materials

Loppuraportoinnissa hyödynnetään LLTS006-opintojakson kirjallisuutta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (6 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching