GERS1008 Special Issues in Ageing (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Sisältö syventää tietämystä vanhenemiseen liittyvistä ajankohtaisista erityiskysymyksistä.
Esimerkiksi:
Ikääntymistä säätelevät biologiset mekanismit
Kudosten ja elinjärjestelmien ikääntyminen
Ympäristö ja ikääntyminen
Kognitiivinen toimintakyky
Psykososiaalinen hyvinvointi
Vähemmistöt ja moninaisuus

Suoritustavat

Osallistuminen kurssin aloitustapaamiseen, jolloin valitaan omalle työlle aihe (1 tunti).
Itsenäisesti tehty kirjallinen tehtävä valitusta aihealueesta.
Työn suullinen esittäminen ja oman aihealueen asiantuntijana toimiminen seminaarissa
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (yhteensä 15 tuntia).
Opponenttina toimiminen.

Arviointiperusteet

Kirjallinen seminaarityö ja seminaarityöskentely kurssin alussa annettavan arviointimatriisin mukaisesti (100%)

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää ja arvioida elimistön biologisten muutosten ja toimintakyvyn välisiä yhteyksiä
  • osaa arvioida ympäristötekijöiden yhteyksiä iäkkäiden terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn
  • osaa arvioida ikääntymiseen liittyviä kognitiivisia ja psykososiaalisia tekijöitä ja niiden vaikutuksia iäkkään henkilön toimintakykyyn ja hyvinvointiin
  • osaa arvioida mahdollisen vähemmistöryhmään kuulumisen, identiteetin ja elämänhistorian merkityksen vanhuudessa
  • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää viimeisintä tietoa ja tiedon aukkoja koskevan katsauksen: osaa itsenäisesti etsiä ja analysoida aiheen kannalta tarkoituksenmukaista tutkimustietoa, sekä osaa kirjoittaa kriittistä, vahvasti perusteltua tieteellistä tekstiä; osaa tiivistää oman kirjallisen työnsä sanoman tarkoituksenmukaiseksi, johdonmukaisesti eteneväksi, vahvasti perustelluksi suulliseksi esitykseksi; osaa antaa rakentavaa, kriittistä palautetta ja osaa itse hyödyntää saamaansa palautetta; osaa käydä vahvasti perusteltua tieteellistä keskustelua gerontologian teemoista

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching