LLTS1002 Physical Activity and Musculoskeletal, Pulmonary, Oncological, Mental and Neurological Diseases (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tuki- ja liikuntaelin-, keuhko-, syöpä-, mielenterveys- ja neurologisten sairauksien patofysiologia ja liikunta
Liikunnan vaikutukset ko. sairauksien ennaltaehkäisyssä
Liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä
Liikunnan annostelu ja ohjelmointi ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä
Liikunnan mahdolliset haittavaikutukset ja niiden ehkäisy ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä
Aihepiirin uusin tutkimustieto.

Suoritustavat

Luennot 18 tuntia ja seminaarit 12 tuntia. Seminaarityön valmistelu ja sen esittäminen. Itsenäinen opiskelu. Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhdessä

Arviointiperusteet

Tentti 75%, seminaaritehtävä 25%

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää tuki- ja liikuntaelin-, keuhko-, syöpä-, mielenterveys- ja neurologisten sairauksien patofysiologian ja liikunnan väliset yhteydet
  • osaa arvioida liikunnan vaikutukset ko. sairauksien ennaltaehkäisyssä
  • osaa syvällisesti liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä
  • osaa soveltaa liikunnan annostelua ja ohjelmointia ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä
  • osaa ottaa huomioon liikunnan mahdolliset haittavaikutukset ja niiden ehkäisyn ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä
  • osaa perehtyä uusimpaan aihepiirin tutkimustietoon, arvioida sen luotettavuutta ja välittää tätä tietoa eri alojen asiantuntijoille      

Additional information

Kevätlukukausi

Description of prerequisites

LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa TAI KTEP003 Liikunta ja terveys
LBIP1011 Kuormitusfysiologian perusteet TAI LTKP1001 Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa
KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto
LLTS1001 Liikunta ja kardiometaboliset sairaudet

Huom. jos suoritat moduulia Liikunta ja sairaudet ja sinulla on fysioterapeutin tutkinto taustallasi, ei opintojaksojen LKTY1005/KTEP003 ja LBIP1011/LTKP1001 suorittaminen ole pakollista, mutta suositeltavaa. Muilla ne tulee olla suoritettuna.

Study materials

Oheismateriaali

Cochrane kirjaston liikuntaan ja kurssin aihepiiriin kuuluvia sairauksia koskevat systemaattiset katsaukset. (https://www.cochranelibrary.com/)

Literature

  • Tentittävä kirjallisuus:
  • American College of Sports Medicine. 2019. ACSM’s Clinical Exercise Physiology. 1. painos. Philadelphia: Wolters Kluwer. (Sivut 365-439 ja 475-750; yhteensä 349 sivua).
  • Liikunta -käypä hoito suosituksen kurssin aihepiiriin kuuluvia sairauksia koskevat osat (https://www.kaypahoito.fi/hoi50075).
  • Seminaariesitysten yhteenvedot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching