LLTS008 Master's Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Aiheen valinta ja rajaus
Tutkimuskysymysten ja hypoteesien muotoilu
Gradusuunnitelman ja sopimuksen laatiminen
Aiempaan tieteelliseen kirjallisuuteen perehtyminen
Tutkimusmenetelmien valinta ja aineiston hankinta
Aineiston analysointi ja tulosten raportointi
Tulosten pohdinta

Suoritustavat

Osallistuminen pienryhmä- ja yksilöohjaukseen
Itsenäinen opiskelu (tutkielman laatiminen)

Arviointiperusteet

Pro gradu –tutkielma 100 %

Learning outcomes

Pro gradu -tutkielman valmistuttua opiskelija

 • tuntee terveystieteiden keskeiset tutkimusorientaatiot ja –menetelmät
 • hallitsee tieteenalansa teoreettiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä omaan tutkielmaansa
 • tunnistaa ja osaa rajata oman tieteenalansa kannalta relevantin tutkimusaiheen
 • osaa laatia tutkimuskysymykset ja hypoteesit
 • osaa tehdä opinnäytetyötään koskevan suunnitelman ja laatia realistisen aikataulun
 • osaa tehdä kirjallisuuskatsauksen tutkielmansa aihetta koskevasta aiemmasta tieteellisestä tutkimuksesta
 • hallitsee tutkimusprosessin vaiheet
 • osaa käyttää tutkimuskysymyksiinsä soveltuvia tutkimus-, mittaus- ja analysointimenetelmiä
 • ymmärtää tutkimustulosten raportoinnin periaatteet ja osaa soveltaa niitä omaan tutkielmaansa
 • osaa kriittisesti ja aiempiin tutkimustuloksiin reflektoiden pohtia tieteellistä tutkimustaan
 • osaa laatia johtopäätökset saamistaan tuloksista
 • osaa soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita
 • osaa kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä

Additional information

Syys- ja kevätlukukausi

Description of prerequisites

LLTA003 Kandidaattiseminaari ja LLTY007 Kandidaatintutkielma TAI LLTA1001 Tutkielmaseminaari ja LLTA1002 Tutkielma
LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
LTKY1012 Laadullisen tutkimuksen analysointi ja arviointi

Study materials

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin).

Iisa, Oittinen & Piehl (2012 e-kirja): Kielenhuollon käsikirja. Helsinki: Yrityskirjat.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 2013. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (40 s.) https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3, 2019.
https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999, muutos 295/2004, 794/2010) ja Tutkimuslain tulkinta - Keski-suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän yliopiston eettisten toimikuntien ohje tutkijoille

Jyväskylän yliopiston ohjeistus plagiaatintunnistuksesta.

Muu kurssilla ilmoitettava materiaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (30 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching