MUSAINERI Intermediate Studies in Musicology (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Musiikkitieteen aineopinnoissa perehdytään valittuihin systemaattisen musiikkitieteen suuntauksiin ja musiikkikulttuurin ilmiöihin. Aineopintoihin sisältyy myös valinnaisia opintoja.

Learning outcomes

Musiikkitieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää systemaattisen musiikkitieteen keskeiset käsitteet, teoriat ja menetelmät
- hankkia ja arvioida musiikkitieteellistä tutkimustietoa
- soveltaa tutkimustietoa tutkimuksen ja työelämän konteksteissa
- viestiä musiikkitieteellistä tutkimustietoa suullisesti ja kirjallisesti sekä alan asiantuntijoille että ulkopuoliselle yleisölle
- arvioida omaa osaamistaan työelämän vaatimusten näkökulmasta
- soveltaa musiikkiteknologiaa musiikin tutkimukseen ja tekemiseen
- kehittää omaa musiikillista asiantuntemustaan ja työelämävalmiuksiaan
- käyttää tiedonhauissa monipuolisesti tiedonlähteitä.

Structure

Select 35 cr / 40 cr