Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelma

Degree title:
Bachelor of Science
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science, Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Luonnonvarat ja ympäristö -alalla opintojesi kohteina ovat maa- ja vesiekosysteemien rakenne ja toiminta sekä ihmistoiminnan vaikutukset ekosysteemeihin ja erityisesti hyödynnettäviin resursseihin. Kandidaattiopinnoissasi opit aihealueen peruskäsitteet, teoriat ja tietotarpeet sekä perustiedot luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteista ja reunaehdoista. Tavoitteena on, että saat pohjan omalle asiantuntijuudellesi, jotta maisterivaiheessa pystyt ymmärtämään hyvin erikoistumisalasi ilmiöitä sekä sinulla on valmiudet hankitun tiedon soveltamiseen. Maisterivaiheessa voit erikoistua akvaattisiin tieteisiin tai ympäristötieteeseen.

Akvaattisissa tieteissä tarkastelet vesistöjen ja valuma-alueiden muodostamia kokonaisuuksia monitieteisesti ja kokonaisvaltaisesti, ja opit ymmärtämään eri tekijöiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja ihmistoiminnan vaikutuksia niihin. Samalla perehdyt ajankohtaisiin kysymyksiin kuten jäte- tai kaivosteollisuuden vesien aiheuttamiin vaikutuksiin ja opit myös vesistöihin liittyvien luonnonvarojen hyödyntämisen periaatteet. Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle hyvä akvaattisten tieteiden perusteiden tuntemus, joka mahdollistaa alan kehityksen seuraamiseen ja antaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun. Erikoistumispolkuja akvaattisissa tieteissä on mm. limnologian, kalabiologian ja kalatalouden sekä akvaattisen parasitologian alalla.

Ympäristötieteessä opetuksen painopiste on ympäristötieteen luonnontieteellisissä perusteissa ja osin teknologisissa sovellutuksissa, erityisesti siinä, miten mitataan ihmisen vaikutusta ympäristöön ja miten haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää. Opiskelemalla saat monialaiset perusteet ymmärtää tekijöitä, jotka vaikuttavat ympäristön tilaan, ja keinoja, joilla ympäristön tilaa voidaan parantaa. Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle kokonaisnäkemys ihmistoiminnan vaikutuksista ympäristöömme sekä ympäristöä kuormittavien aineiden vaikutuksista biologisten systeemien toimintaan.

Pääainepintojen lisäksi voit suunnata opintojasi myös mm. kemian, solu- ja molekyylibiologian, yhteiskuntatieteiden tai luonnonsuojelubiologian suuntaan. Kandidaattiopintojen jälkeen voit myös siirtyä Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen biologian maisteriohjelmiin tekemällä kyseisen ohjelman edellyttämät sivuaineopinnot.

Learning outcomes

Kandidaatti tuntee luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteet ja reunaehdot sekä osaa aihealueen peruskäsitteet, teoriat ja tietotarpeet. Hän kykenee hankkimaan tieteellistä tietoa kestävän käytön suunnittelun pohjaksi sekä hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin perusperiaatteet. Kandidaatti tuntee maa- ja vesiekosysteemien rakenteen ja toiminnan sekä ihmistoiminnan vaikutukset ekosysteemeihin ja erityisesti hyödynnettäviin resursseihin. Kandidaatti tuntee työturvallisuusnormit. Kandidaatti tuntee tärkeimmät luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut sekä ekosysteemin ja yhteiskunnan vuorovaikutusten perusperiaatteet, sekä yhteiskunnalliset vaikutuskeinot ympäristöasioissa. Kandidaatti tietää hyvän tieteellisen käytännön ja sen loukkausten seuraamukset, tuntee empiirisen tutkimuksen ja kokeellisen toiminnan periaatteet sekä tiedostaa tieteelliseen toimintaan, mutta myös luonnonvaroihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät eettiset normit.

Kandidaatti osaa hankkia, omaksua ja jäsentää tietoa lähdekriittisesti. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tutkimuksen. Kandidaatti ymmärtää oman alansa tekstejä ja keskusteluja. Hän pystyy soveltamaan tietojaan sekä keskeisiä menetelmiä ja työvälineitä (ml. tietotekniikka) käytännössä. Kandidaatti osaa toimia vuorovaikutteisesti ja hallitsee hyvin suullisen ja kirjallisen kommunikaation. Kandidaatti osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja työskennellä eettisten normien mukaisesti.

Kandidaatti osaa suhtautua itsensä ja muiden tuottamaan tietoon objektiivisesti ja kriittisesti sekä arvioida työnsä tulosten laatua. Kandidaatti arvostaa hyvää ammattitaitoa ja haluaa jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan. Kandidaatti suorittaa tehtävänsä vastuullisesti ja noudattaa tunnollisesti työturvallisuusnormeja. Kandidaatti on yhteistyöhaluinen ja halukas soveltamaan oppimaansa yhteisössä. Kandidaatti ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden ja eettisten normien tärkeyden ja haluaa noudattaa niitä.

Structure

Select all (180+ cr)