Master's Degree Programme in Physics, Specialisation in Applied Physics

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics, Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

-

Learning outcomes

Fysiikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee ydinfysiikan, hiukkasfysiikan tai tiiviin aineen fysiikan perusteoriat sekä valitsemansa alan keskeiset mittaustekniikat ja ymmärtää mihin ne perustuvat. Opiskelija osaa soveltaa numeerista matematiikkaa ja mallintamista alansa ongelmien ratkaisemiseen.

Soveltavan fysiikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee klassisen ja modernin fysiikan perusteoriat sekä hallitsee mittaustekniikat ja -järjestelmät sekä ymmärtää mihin mittaustekniikat perustuvat. Opiskelija osaa suunnitella mittauslaitteita ja toteuttaa mittausjärjestelyjä ja tutkimusohjelmia sekä soveltaa numeerista matematiikkaa ja mallintamista alansa ongelmien ratkaisemiseen.

Teoreettisen fysiikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee ydinfysiikan, hiukkasfysiikan tai tiiviin aineen fysiikan perusteoriat. Opiskelija osaa yhdistellä ilmiöiden takana olevia lainalaisuuksia ja rakentaa niille matemaattisia malleja sekä käyttää matematiikkaa ja numeriikkaa oman alansa ongelmien ratkaisemiseen.

Suoritettuaan yhden yllä mainitun opintosuunnan syventävät opinnot opiskelija kykenee kriittisesti arvioimaan ja soveltamaan alansa tietoa ja tutkimusmenetelmiä, hallitsee omaan alaansa liittyvän kirjallisen ja suullisen viestinnän ja kykenee toimimaan työelämässä alansa asiantuntijana ja kehittäjänä.

Kun olet suorittanut maisterin tutkinnon, sinulla on laajat yleistiedot fysiikasta ja hallitset syvällisesti oman erikoistumisalasi tiedot ja menetelmät sekä tunnet sen ajankohtaiset tutkimuskysymykset. Kykenet käyttämään tietojasi ja taitojasi luovasti ja itsenäisesti vaativaan tieteelliseen tutkimukseen tai fysiikan soveltajana yhteiskunnan ja tuotantoelämän eri tehtävissä. Ajattelet kriittisesti ja analyyttisesti, ja osaat muotoilla tutkimusongelmia ja ratkaista niitä ammattimaisesti eri tutkimusmenetelmiä käyttäen. Osaat myös organisoida ja johtaa työskentelyä, ja kykenet itsenäiseen ja vastuulliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Osaat viestiä osaamistasi johdonmukaisesti ja selkeästi niin suullisesti kuin kirjallisesti, tarvittaessa myös vieraalla kielellä.

Structure

Select all (91+ cr)