VIJPER Basic Studies in Communication and Journalism (25+ cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Viestinnän ja journalismin perusopinnoissa tarkastellaan viestintätieteiden tutkimusalaa sekä viestinnän, vuorovaikutuksen, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä ja kehityslinjoja yhteiskunnassa. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteita, osaa arvioida vaikuttamaan pyrkivää viestintää, tuntee mediamaiseman keskeiset piirteet, osaa soveltaa mediakriittistä ajattelutapaa ja ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Learning outcomes

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tutkimusalana ja osaa hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä yhteiskunnassa
  • ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteet
  • hahmottaa viestinnän, median ja journalismin kehityslinjat
  • tuntee digitaalisen viestinnän ominaispiirteet ja mediamaiseman muutostrendit
  • tunnistaa työelämän viestintä- ja vuorovaikutusilmiöitä
  • ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
  • omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä mediasisältöjen ja -julkisuuden tulkintaan ja analysointiin
  • tuntee sananvapauden ja sitä koskevan vastuun merkityksen ja niitä sääntelevän lainsäädännön
  • ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Structure

Select all (25 cr)