RFIPER Basic Studies in Romance Philology (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Ku­vaus

Romaanisen filologian perusopinnoissa opiskellaan kielen käytön, vaihtelun ja muutoksen perusilmiöitä sekä kehitetään kieli-, teksti- ja diskurssitaitoja.  Perusopinnoissa kaikki kurssit ovat pakollisia.

Learning outcomes

Romaanisen filologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija

- hallitsee pääpiirteittäin sekä opettajan että monialaisen kieliasiantuntijan työssä keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön

-pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa ranskan kielellä

- tuntee ranskankielistä kirjallisuutta ja kulttuuria

- hallitsee pääpiirteittäin keskeiset työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä tieto- ja viestintätekniikan taitoja

- tiedostaa kieliasiantuntijan tai opettajan työhön liittyvän eettisen vastuun

- arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä sekä opettajan että kieliasiantuntijan työtehtävissä

- tuntee pääpiirteittäin kielentutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja periaatteita

- ymmärtää asiantuntijuutensa monitieteisyyden

- osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja on alkanut tutustua projektityöskentelyn periaatteisiin

- hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan

- tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia  

Description of prerequisites

Lukion B3 vastaavaa ranskan taito (taso B1)  

Structure

Select all (25 cr)