MKAPERERI Basic Studies in Music Education as Optional Studies (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Opiskeluoikeutta voivat hakea ne Jyväskylän yliopiston opiskelijat, joiden tutkinto-ohjelma johtaa aineenopettajan tai luokanopettajan tutkintoon.

Musiikkikasvatuksen opinnoissa menestyminen edellyttää aiempia instrumenttiopintoja ja vahvoja instrumenttitaitoja (piano, laulu ja kitara).

Opiskeluoikeus myönnetään sekä perus- että aineopintoihin samalla kertaa. Musiikkikasvatuksen perus- ja aineopintoihin opiskeluoikeuden myöntämisperusteena on hyvä menestyminen valintakokeessa.

Opiskeluoikeuksien myöntäminen on sidoksissa kunkin vuoden resursseihin. Opiskeluoikeus myönnetään joko musiikkikasvatuksen perus- ja aineopintoihin tai aineopintoihin sillä edellytyksellä, että perusopinnot on suoritettu taiteen, musiikin ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen hyväksymän opetussuunnitelman mukaan, tai syventäviin opintoihin yllämainituin edellytyksin.

Luokanopettajaopiskelijoille järjestetään erikseen valintakoe syksyllä, ja siinä arvioidaan ennen kaikkea instrumenttitaitojen riittävyyttä.

Valintakoe on sama kuin päävalinnan hakijoille. Katso valintakokeen tiedot Opintopolusta.

Vuonna 2022 voidaan myöntää opiskeluoikeuksia musiikkikasvatuksen perus- ja aineopintoihin valinnaisina opintoina vain luokanopettajaopiskelijoille.

Description

Musiikkikasvatuksen perusopinnot perehdyttävät opiskelijan musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin, sekä antavat opiskelijalle perusvalmiudet musiikkikasvatukselle keskeisissä pedagogisissa, tiedollisissa, ja taidollisissa osa-alueissa.

Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opintovuoden aikana ja niiden suorittaminen on edellytys aineopintoihin siirtymiselle.

Learning outcomes

Musiikkikasvatuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

- hahmottaa kulttuureissa vaikuttavia musiikillisia ja kontekstuaalisia tekijöitä

- tiedostaa musiikin erilaisia merkityksiä ja hyvinvointivaikutuksia

- hallitsee opetustyön kannalta keskeisten instrumenttien perusteet

- tunnistaa omien pedagogisten taitojen vahvuudet ja kehittämishaasteet

- osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa opinnoissaan

- tunnistaa musiikkikasvatuksen tutkimuksen monitieteisiä lähtökohtia

- noudattaa opiskelun eettisiä periaatteita ja laitoksella sovittuja opiskelun pelisääntöjä.

Structure

Select all (13–25 cr)