MUPP2003 Music cultures I: Art music (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa tutustutaan eurooppalaisen taidemusiikin keskeisiin lajeihin, tyylipiirteisiin ja esityskäytäntöihin. Opintojaksossa tarkastellaan musiikinhistoriallisia ilmiöitä huomioiden kunkin aikakauden yhteiskunnallis-poliittiset ja kulttuuriset kontekstit sekä pohditaan menneiden vuosisatojen musiikkitraditioiden merkitystä oman aikamme musiikkikulttuureille.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hahmottaa länsimaisen taidemusiikin historiallisia kehityslinjoja keskiajalta tähän päivään

- osaa kuvata tyylikausien keskeisiä musiikillisia piirteitä ja niihin liittyviä keskeisiä käsitteitä

- tunnistaa käsiteltävien aikakausien musiikillisia ominaispiirteitä kuuntelumateriaalin kautta

- ymmärtää musiikillisten ilmiöiden yhteiskunnallista ja kulttuurista historiaa

- osaa soveltaa kurssilla oppimaansa tietoa musiikkialan työtehtävissä

Additional information

Ajoitus: 1. opintovuosi. Opintojakso Opintojakso sisältyy musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen perusopintoihin sekä Musiikkikulttuurit-moduuliin.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien ja mahdollisen tentin suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching