FTESYVOPE Advanced Studies in Physiotherapy in Health Science Teacher Education (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Fysioterapian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
  • osaa arvioida fysioterapian yhteyksiä kansanterveyteen, väestön työ- ja toimintakykyyn, osallisuuteen ja niiden taustalla oleviin tekijöihin
  • tuntee ja osaa arvioida fysioterapian tutkimuksen erityiskysymyksiä sekä ymmärtää fysioterapian ja liikunnallisen kuntoutuksen monitieteisen luonteen
  • tunnistaa fysioterapiaan ja kuntoutukseen liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita ja osaa soveltaa niihin tieteellisiä menetelmiä
  • osaa hakea terveysalaa koskevaa tutkimustietoa systemaattisesti, sekä kriittisesti arvioida ja analysoida sitä
  • osaa itsenäisesti tuottaa tieteellisesti perusteltua asiatekstiä ja käydä tieteellistä keskustelua fysioterapian erityiskysymyksistä ja kuntoutuksesta
  • osaa toimia itsenäisesti ja kulttuurisensitiivisesti vaativissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä
  • ymmärtää asiantuntija-aseman tuoman vastuun ja noudattaa eettisiä säädöksiin ja kestävään kehitykseen pohjautuvia periaatteita tieteellisessä toiminnassaan ja asiantuntijatehtävissään
  • hallitsee syvällisesti valitsemansa pro gradu -tutkielman aihepiirin ja siihen liittyvän tutkimusmetodiikan

Structure

Select all (60+ cr)