FTES1002 Critical Evaluation of Research Based Knowledge II (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Meta-analyysissä tai metasynteesissä tarvittavan aineiston tuottaminen alkuperäistutkimuksista, aineiston analysointi, tutkimustulosten tulkinta ja arviointi, kirjallinen raportointi ja esittäminen
Meta-analyysi -sovellusten käyttö

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (16 tuntia)
Seminaarityö ja sen esittäminen
Opponenttina toimiminen

Arviointiperusteet

Meta-analyysin tai metasynteesin raportointi ja esittäminen 100%

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää järjestelmälliseen (systemaattiseen) kirjallisuuskatsaukseen perustuvan meta-analyysin ja metasynteesin periaatteet ja niihin liittyvät käsitteet
  • osaa tehdä meta-analyysin määrällisiä analyysimenetelmiä käyttäen tai metasynteesin laadullisia analyysimenetelmiä käyttäen
  • osaa tulkita meta-analyysin ja metasynteesin tuloksia
  • osaa kriittisesti tulkita ja arvioida tutkimusnäyttöä sekä ymmärtää tulosten merkityksen ja sovellettavuuden fysioterapiassa ja kuntoutuksessa
  • osaa raportoida meta-analyysin/metasynteesin tulokset tieteellistä kirjoitustapaa noudattaen

Additional information

1. vuosi kevätlukukausi

Description of prerequisites

FTEA1001 Tutkimustiedon kriittinen arviointi fysioterapiassa I

Study materials

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of interventions: http://www.handbook.cochrane.org/

JBI Evidence Synthesis https://journals.lww.com/jbisrir/Pages/default.aspx

JBI Reviewers manual, Joanna Briggs institute: https://wiki.joannabriggs.org/display/MANUAL

PRISMA. Transparent reporting of systematic reviews and meta-analyses
http://prisma-statement.org/

PROSPERO. International prospective register of systematic reviews https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/

Tiedonhaut hoitosuositusta varten. Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. https://www.kaypahoito.fi/khk00007

Muu opintojaksolla ilmoitettava oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching