MTEAIN Intermediate Studies in Music Therapy (50 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Opintokokonaisuuteen on rajattu ilmoittautumisaika ja osallistujamäärä. Tarkemmat tiedot löytyvät avoimen opinto-oppaasta.

Description

Musiikkiterapian aineopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta ja itsenäisestä työskentelystä:

• Musiikkiterapian keskeiset käsitteet, teoriat, menetelmät 
ja mallit

• Musiikkiterapian kliiniseen toimintaan ja tutkimukseen perustuvan tiedon käyttäminen musiikkiterapian eri konteksteissa käytännön työssä tai myöhemmissä/rinnakkaisissa opinnoissa

• Musiikkiterapiasta ja sen käytännöistä, teorioista ja tutkimuksesta suullisesti ja kirjallisesti viestiminen

• Oman asiantuntemuksen ja työelämävalmiuksien kehittäminen

• Tiedonhaku ja tiedonlähteiden monipuolinen käyttäminen

• Kandidaatintutkielman laatiminen

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Opintokokonaisuuteen on rajattu ilmoittautumisaika ja osallistujamäärä. Tarkemmat tiedot löytyvät avoimen opinto-oppaasta.

Learning outcomes

Musiikkiterapian aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:
• luetella musiikkiterapian keskeiset käsitteet, teoriat ja menetelmät
• käyttää musiikkiterapian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja menetelmiä opinnoissaan ja kliinisessä harjoittelussa/työssä
• käyttää kliinistä ja tutkimukseen perustuvaa tietoa musiikkiterapian eri konteksteissa kuten kliinisessä työssä tai myöhemmissä/rinnakkaisissa opinnoissa
• tehdä pienimuotoisen tutkielman
• viestiä musiikkiterapiasta ja sen käytännöistä, teorioista ja tutkimuksesta suullisesti ja kirjallisesti
• kehittää omaa asiantuntemustaan ja työelämävalmiuksiaan
• käyttää tiedonhauissa monipuolisesti tiedonlähteitä

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Structure

Select all (50 cr)