Master's Degree Programme in Economics

Degree title:
Master of Science (Economics and Business Administration)
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Taloustieteen maisteriohjelma koostuu taloustieteen yleisopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, sekä pakollisista ja valinnaisista taloustieteen syventävistä opinnoista. Pääaineen pakolliset opinnot syventävät opiskelijan talousteoreettista osaamista ja vahvistavat hänen menetelmällisiä valmiuksia. Ohjelma lisää näin sekä taitoja, joita tarvitaan taloudellisten ilmiöiden analyyttiseen arviointiin ja ymmärtämiseen, että harjaannuttaa loogiseen ajatteluun.

Taloustieteen opiskelija voi halutessaan myös painottaa opintojaan valinnaisten opintojen avulla: Mikrotaloustieteen ja politiikka-analyysin opintopolussa opiskelija valitsee soveltavan mikrotaloustieteen syventäviä kursseja, kuten esimerkiksi työ- ja aluetaloustieteen tai soveltavan mikroekonometrian kursseja. Makrorahoituksen opintopolussa opiskelija valitsee makrotalouteen ja rahoitukseen painottuvia syventäviä kursseja, mukaan lukien englanninkielisen maisteriohjelman (MDP in Banking and International Finance) kurssit.

Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö. Opinnäytettä koskeva seminaarityöskentely on jakautunut edellä mainittujen kahden opintopolun sisällöllisen suuntautumisen mukaisesti kahteen eri ryhmään.

Opintopolku ja kurssisuositukset tieteellisiä jatko-opintoja taloustieteessä harkitseville: Mikäli harkitset tieteellisiä jatko-opintoja taloustieteessä, maisteritutkinnon pääaineopintoihin on ehdottoman tärkeää sisällyttää tavanomaista enemmän sekä mikro- ja makrotaloustieteellisiä että ekonometrian opintoja. Näiden opintojen tarkoituksena on vahvistaa teoria- ja menetelmäosaamista siten, että opiskelija saa vahvan pohjan jatko-opintojen suorittamiselle. Mikäli olet kiinnostunut jatko-opinnoista, ota yhteyttä oppiaineen professoreihin jo kanditutkintovaiheen loppupuolella ja viimeistään maisteritutkintoa aloittaessa. Oppiaineen professoreilta saat lisätietoa taloustieteen jatko-opinnoista ja suositeltavista jatko-opintovalmiuksia lisäävistä kursseista. Lisätietoja löytyy myös tästä ohjeesta (PDF-LINKKI) ja kauppakorkeakoulun tohtorikoulun kotisivuilta.

Learning outcomes

GOAL 1 Discipline based knowledge and knowledge application, and policy relevant economics
Kauppatieteiden maisteri osaa soveltaa ja arvioida taloustieteen keskeisiä teorioita ja kykenee mallien avulla selittämään, miten muutokset talouden tilassa vaikuttavat eri toimijoiden asemaan. Kauppatieteiden maisteri kykenee antamaan empiiriseen tutkimukseen pohjautuvia politiikkasuosituksia.
GOAL 2 Research skills
Kauppatieteiden maisteri kykenee analysoimaan talousteorioita soveltuvilla matemaattisilla ja empiirisillä menetelmillä.
GOAL 3 Communication and language skills
Kauppatieteiden maisterilla on hyvät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia tieteellisissä sekä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.

Structure

Select all (88+ cr)