KTTS3250 Working life project in economics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

SISÄLTÖ

Kurssin keskeisenä sisältönä on ryhmässä toteutettava itsenäinen projektityö. Projektityö koostuu perehtymisestä kansainvälisiin vertaisarvioituihin julkaisuihin ja suomenkielisiin selvityksiin, ja niiden pohjalta tehtävään selvitystyöhön ja toimenpide-ehdotusten laatimiseen. Projekti raportoidaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Kurssi on soveltava ja se valmistaa opiskelijaa pro gradu -työhön ja asiantuntijana toimimiseen työelämässä.

SUORITUSTAVAT

Luennot, ohjaukset ja projektityö.

ARVIOINTI

Kurssilla on kolme pääteemaa, joiden pohjalta on saatavissa kurssipisteitä:

1. Arvio aiemmasta kirjallisuudesta ja projektisuunnitelma 

2. Projektityön kirjallinen raportti toimenpide-ehdotuksineen 

3. Suullinen posteriesitys, joka kiteyttää projektityön päähavainnot

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on vahvistaa taloustieteen syventävän vaiheen opiskelijoiden valmiuksia käytännön työelämässä vastaan tulevien projektien toteuttamiseen sekä kehittää vuorovaikutustaitoja ja tiimityövalmiuksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

· Etsiä kansainvälisiä tieteellisiä vertaisarvioituja julkaisuja ja suomenkielisiä selvityksiä taloustieteen eri aihealueiden ympäriltä.

· Tarkastella kriittisesti kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja, suomenkielisiä selvityksiä ja raportteja.

· Rakentaa projektisuunnitelman.

· Raportoida projektityön tulokset kirjallisesti.

· Tiivistää projektityön päähavainnot ja toimenpide-ehdotukset posteriin.

· Esittää suullisesti projektityön päähavainnot.

Vuorovaikutustavoitteet: tiimityöskentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, argumentointi ja esiintyminen.

Additional information

Työmäärä (tuntia)

5 opintopistettä vastaa 5 x 26h = 130h työmäärää. Työmäärän arvioidaan jakaantuvan seuraavasti:

· Luennot 22h

· Ohjaukset (oman projektityön työstö) 6h

· Projektisuunnitelma + kirjallisuuskatsaus (aihepiirin taustoitus) 32h

· Kirjallisen projektityön laatiminen ja esittäminen 50h

· Posteri 20h

Description of prerequisites

Mikrotaloustiede 1
Makrotaloustiede 1
Ekonometrian johdantokurssi

Study materials

Oppimateriaali perustuu ajankohtaisiin vertaisarvioituihin julkaisuihin, sekä suomenkielisiin raportteihin ja selvityksiin taloustieteen eri aihealueilta. Materiaali päivittyy vuosittain. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Projektityö (arvostelu 0-5)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssilla on kolme pääteemaa, joiden pohjalta on saatavissa kurssipisteitä: 1. Arvio aiemmasta kirjallisuudesta ja projektisuunnitelma 2. Projektityön kirjallinen raportti toimenpide-ehdotuksineen 3. Suullinen posteriesitys, joka kiteyttää projektityön päähavainnot
Language:
Finnish

Teaching