KTTS3120 Applied Microeconometrics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- Mikroaineistoihin liittyvät valikoitumisongelmat, Heckmanin valikoitumismalli

- Epäjatkuvien selitettävien muuttujien menetelmät: ordered probit -malli, ordered logit -malli, multinomial logit -malli

- Paneeliaineistoihin sovellettavat menetelmät: kiinteiden vaikutusten mallit, satunnaisvaikutusten malli

- Kausaalipäättelyn tekeminen ei-kokeellisten havaintoaineistojen pohjalta: potentiaalisten tulemien kausaalimalli (Rubinin kausaalimalli), kontrolloitu satunnaiskoe, luonnollinen koeasetelma, lineaarinen regressiomalli, propensity score matching -menetelmä, instrumenttimuuttujamenetelmä, regressioepäjatkuvuusasetelma, erot-erotuksissa-menetelmä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa soveltavassa mikroekonometrisessa tutkimuksessa käytettäviä mallinnus- ja estimointimenetelmiä
- soveltaa erilaisiin mikroaineistoihin kehitettyjä ekonometrisia malleja
- tulkita ja vertailla käytettyjä estimointi- ja testausmenetelmiä
- toteuttaa tutkimuksen ekonometrisella ohjelmistolla.


Kurssi kehittää seuraavia työelämätaitoja (geneerisiä taitoja):

- Ongelmanratkaisutaidot

- Kriittinen ajattelu ja analyyttinen päättely

- Tiedon analysoinnin ja arvioinnin taidot (kyky tulkita tieteellisiä tutkimustuloksia ja arvioida niiden pohjalta tehtyjen päätelmien oikeellisuutta)

Description of prerequisites

KTTA1120 Ekonometrian johdantokurssi (tai vastaava).
KTTA2150 Mikrotaloustiede I (suositus).

Study materials

Luennoilla jaettavat materiaalit

Literature

  • Angrist J.D. & Pischke, J.-S. (2015), "Mastering Metrics: The Path from Cause to Effect", Princeton University Press (soveltuvin osin)
  • Angrist J.D. & Pischke, J.-S. (2009), "Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion", Princeton University Press (soveltuvin osin)
  • Cameron A.C. & Trivedi P.K. (2005), "Microeconometrics: Methods and Applications", Cambridge University Press (soveltuvin osin)

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Harjoitustehtävät ja tentti
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching