Bachelor's Degree Programme in Statistics and Data Science

Degree title:
Bachelor of Science
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science
Coordinating organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023

Description

Tilastotieteen ja datatieteen kandidaattitutkinnossa opitaan perustiedot tilastotieteen ja datatieteen keskeisestä teoriasta, tärkeimmistä aineistonhankinta-, mallinnus- ja analyysimenetelmistä sekä tilastollisesta tietojenkäsittelystä. Menetelmien käyttöä harjoitellaan sekä opintojaksojen yhteydessä että seminaareissa. Kandidaattiopinnot koostuvat tilastotieteen, matematiikan ja tietotekniikan perusteista, jotka muodostavat yhdessä datatieteen perustan. Maisteriopintojen syventäminen ja erikoistuminen rakentuvat tämän varaan.

Learning outcomes

Tilastotieteen ja datatieteen kandidaatti

  • tunnistaa erilaisia tietoaineistoja ja osaa sekä käsitellä että muokata niitä.
  • tuntee tilastotieteen ja datatieteen peruskäsitteet sekä tärkeimmät aineistonhankinta-, mallinnus- ja analyysimenetelmät.
  • osaa soveltaa tilastotieteen ja datatieteen menetelmiä eri aineistotyypeille, arvioida menetelmien soveltuvuutta sekä saatujen tulosten luotettavuutta.
  • osaa käyttää tilastollisia ohjelmistoja ja raportoida yksinkertaisten tilastollisten analyysien tulokset.
  • kykenee hankkimaan kirjallisuudesta lisätietoa tilastotieteen ja datatieteen menetelmistä.
  • osaa muotoilla ja ratkaista tilastollisia ongelmia yhteistyössä ohjaajan ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
  • kykenee pienimuotoiseen tilastolliseen konsultointiin.
  • tiedostaa sekä tietoturvan että yksilön tietosuojan vaatimukset ja osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti.
  • hahmottaa tietoaineistoista tehtävien johtopäätösten tärkeyden yhteiskunnassa ja tieteessä, ja ymmärtää johtopäätöksiin liittyvää epävarmuutta.
  • omaa valmiudet laajentaa ja syventää osaamistaan maisterivaiheen opinnoissa.

Structure

Select all (128+ cr)