MTKY1063 Emotional and Interaction Skills (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden oppiminen.

Suoritustavat

Pienryhmäopetus ja oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää itseään vuorovaikuttajana ja osaa asettaa itselleen kehittymistavoitteita tuleviin opintoihin ja työelämään
- osaa soveltaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja erilaisissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa
- tunnistaa ryhmän turvallisuuteen ja koheesioon vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia niiden edistämiseksi

Study materials

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.
Talvio, M. & Klemola, U. 2017. Toimiva vuorovaikutus. ISBN: 978-952-451-736-2

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching