MATA1470 Computer-aided Mathematics (symbolic) (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tutustutaan symbolisen laskennan ohjelmistoon nimeltä Maxima. Ohjelmistoa käytetään matematiikan ongelmien ja laskutehtävien selvittämisessä, kuten esimerkiksi yhtälöiden ratkaisemisessa, derivoinnissa, integroinnissa yms. Opintojaksolla perehdytään myös graafiseen esittämiseen. Lisäksi tutustutaan lyhyesti matemaattisen tekstin kirjoittamiseen tarkoitettuun LaTeX-ladontajärjestelmään.

Suoritustapana harjoitustyö siihen liittyvine oheistehtävineen, kukin ajallaan palautettuna. Oheistehtävät tukevat lopullisen harjoitustyön tekemistä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa laatia yksinkertaisen LaTeX-dokumentin
  • kykenee visualisoimaan tietokoneella mm. funktioiden kuvaajia ja yhtälöiden ratkaisujoukkoja
  • pystyy ratkaisemaan ongelmia Maximalla sekä numeerisesti että symbolisesti ja ymmärtää näiden eron
  • osaa käyttää Maximaa muilta matematiikan opintojaksoilta tuttujen ongelmien ratkaisemisessa, kuten esimerkiksi funktion arvojen laskemisessa, integraalin ja derivaatan laskemisessa, ääriarvojen etsimisessä, matriisien tulon laskemisessa, matriisin ominaisvektoreiden etsimisessä, lausekkeiden sieventämisessä ja yhtälöryhmien ratkaisemisessa
  • kykenee arvioimaan, milloin tietokoneen antama tulos on oikein
  • osaa käyttää Maximan dokumentaatiota eli ohjesivuja
  • pystyy hyödyntämään Maximaa jatkossa myös muilla opintojaksoilla tai työelämässä.

Additional information

Matematiikan aineopintoihin ei voi sisältyä tämän opintojakson lisäksi opintojakso MATA123 Laskennallinen lineaarinen algebra ja geometria (tai muu vastaava tietokoneavusteisen matematiikan kurssi).

Description of prerequisites

Tietokoneen peruskäyttötaito sekä muutama suoritettu matematiikan opintojakso, esimerkiksi Calculus 1 ja 2 (samaan aikaan suoritettuna) tai Johdatus matemaattiseen analyysiin 1 ja 2 (samaan aikaan suoritettuna).

Completion methods

Method 1

Description:
Harjoitustyö siihen liittyvine oheistehtävineen, kukin ajallaan palautettuna. Oheistehtävät tukevat lopullisen harjoitustyön tekemistä.
Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson aikana annettavien tehtävien tekemistä ajallaan sekä hyväksyttyä harjoitustyötä. Harjoitustyöstä arvioidaan seuraavia asioita: - annettujen tehtävien suorittaminen loppuun asti - Maximan syntaktisesti oikeaoppinen käyttö - riittävä kommentointi tehtävien kulusta - tulosten järkevyyden arviointi ja asettaminen kontekstiin. Tarvittaessa arviointia täydennetään suullisella tentillä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja pääteohjaukset. Harjoitustyö ja sen tekemistä tukevat tehtävät.

Teaching