AIKPEA Basic Studies in Adult Education (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Aikuiskasvatustieteen opinnoissa perehdytään siihen, millainen aikuinen on oppijana muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä. Opinnoissa tarkastellaan kehitystä aikuisuudessa, oppimista työssä ja arjessa, sekä mietitään mitä on ammatillinen identiteetti, toimijuus ja hyvinvointi työssä. Opintojen myötä hankitaan ymmärrystä siitä, kuinka opettajana, ohjaajana ja koulutuksen suunnittelijana voi kehittyä. Näitä teemoja tarkastellaan aikuiskasvatustieteellisen tutkimuksen ja aikuiskasvatuksen käytäntöjen näkökulmista. Perusopintoihin sisältyy myös kehittämishanke, jossa tarkastellaan aikuiskasvatustieteen sisältöjä suhteessa opetuksen tai organisaation kehittämiseen.

Aikuiskasvatustieteen perusopintojen opiskelu on joustavaa ja opiskelijan omaan elämäntilanteeseen mukautuvaa. Tarjolla on asiantuntijaluentoja ja oppimistehtäviä, täysin etä- ja verkko-opintoina. Opinnoissa hyödynnetään erilaisia opiskelutapoja ja ohjausta. Opinnoissa hyödynnetään Optima -verkko-oppimisympäristöä ja Connect-verkkokokousjärjestelmää. Perusopintojen jälkeen opiskelua on mahdollista jatkaa aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopintoihin. Myös aineopinnot voi suorittaa pitkälti etä- ja verkko-opintoina.

Learning outcomes

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- hahmottaa aikuiskasvatustieteellisiä ilmiöitä teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
- tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
- osaa tarkastella ammatillisen toimijuuden rakentumista aikuiskasvatustieteen alalla
- osaa tarkastella kriittisesti oppimisen ja työelämän muutoksia
- pystyy hahmottamaan ja jäsentämään pedagogisen tai työelämän kehittämishankkeen omaksumansa aikuiskasvatustieteellisen teoriataustan avulla

Structure

Select all (25 cr)