AIKP1004 Scientific research in adult education (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso johdattelee tieteellisen tiedon periaatteisiin ja aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteisiin. Kirjallisuuden avulla tutustutaan myös aikuiskasvatustieteellisen tutkimuksen kulkuun ja prosessiin sekä perehdytään siihen, millaisilla menetelmillä aikuiskasvatustieteellistä tietoa hankitaan.

Suoritustavat

oppimistehtävä tai verkkokurssi tai tentti

Arviointiperusteet

Arvioinnin perustana ovat toisaalta jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritusmuotojen tavoitteet. Oppimistehtävässä ja tentissä on keskeistä se, miten vastauksessa on hyödynnetty vaadittua kirjallisuutta. Hyväksytyssä esseevastauksessa on hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia ja tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Oppimistehtävävastauksessa edellytetään kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Tenttien arvioinnissa painotetaan kirjallisuuteen perustuvaa asian sisällöllistä ymmärrystä, kirjatiedon soveltamista ja vastauksen monipuolisuutta. Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista sekä kurssin yksilö- ja ryhmätehtävien suorittamista.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään Aikuiskasvatustieteen perusopinnot -oppiaineen Koppa-sivuilla ja verkkokurssilla Optima-työtilassa.

Learning outcomes

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:
- hahmottaa aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteita
- nimetä tieteellisen tiedon periaatteita sekä tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen tiedon erot
- tunnistaa määrällisen ja laadullisen tutkimuksen tyypilliset prosessit
- laatia aikuiskasvatustieteellisen tutkimussuunnitelman

Literature

  • Eskola, J. & Suoranta, J. 2008 (tai uudemmat painokset). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.; ISBN: 951-768-035-X
  • Kolme valinnaista tieteellistä artikkelia
  • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010 (tai uudemmat painokset). Tutki ja kirjoita. Luvut 2 ja 5. Helsinki: Kirjayhtymä.; ISBN: 978-951-31-4836-2
  • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. 2013. Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: WSOYpro.; ISBN: 978-952-63-1997-1
  • Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. 2012. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Johdatus aikuiskasvatukseen. Joensuu: Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Luvut 1 ja 2.; ISBN: 978-952-61-0804-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching