AIKP1001 The development of adult thinking (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan aikuisen kehitykseen ja aikuisen ajattelun kehitykseen teorioiden ja tutkimustiedon valossa.

Suoritustavat

oppimistehtävä tai verkkokurssi tai ryhmäsuoritus tai tentti

Arviointiperusteet

Arvioinnin perustana ovat toisaalta jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritusmuotojen tavoitteet. Oppimistehtävässä ja tentissä on keskeistä se, miten vastauksessa on hyödynnetty vaadittua kirjallisuutta. Hyväksytyssä esseevastauksessa on hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia ja tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Oppimistehtävävastauksessa edellytetään kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Ryhmäsuoritus on ryhmäkeskusteluna suoritettava oppimistehtävä. Tenttien arvioinnissa painotetaan kirjallisuuteen perustuvaa asian sisällöllistä ymmärrystä, kirjatiedon soveltamista ja vastauksen monipuolisuutta. Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista sekä kurssin yksilö- ja ryhmätehtävien suorittamista.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään Aikuiskasvatustieteen perusopinnot -oppiaineen Koppa-sivuilla ja verkkokurssilla Optima-työtilassa.

Learning outcomes

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:
- tunnistaa aikuisen kehityksen keskeisiä käsitteitä
- hahmottaa aikuisen kehityksen kulkua moniulotteisesti
- tarkastella perustellen ajattelun kehityksen teorioita ja tutkimustuloksia

Literature

  • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. Saatavana myös e-kirjana. (Luku: Aikuisuus.); ISBN: 978-952-451-617-4
  • Kallio, E. 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura. Saatavana myös e-kirjana. (Luvut 2 ja 4-8.); ISBN: 978-952-5401-73-8

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching