AIKP1003 Society, working life and individual – changes and dialogy (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan työelämän muutokseen, työn ja hyvinvoinnin suhteeseen sekä niihin liittyviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Suoritustavat

oppimistehtävä tai verkkokurssi tai tentti

Arviointiperusteet

Arvioinnin perustana ovat toisaalta jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritusmuotojen tavoitteet. Oppimistehtävässä ja tentissä on keskeistä se, miten vastauksessa on hyödynnetty vaadittua kirjallisuutta. Hyväksytyssä esseevastauksessa on hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia ja tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Oppimistehtävävastauksessa edellytetään kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Tenttien arvioinnissa painotetaan kirjallisuuteen perustuvaa asian sisällöllistä ymmärrystä, kirjatiedon soveltamista ja vastauksen monipuolisuutta. Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista sekä kurssin yksilö- ja ryhmätehtävien suorittamista.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään Aikuiskasvatustieteen perusopinnot -oppiaineen Koppa-sivuilla ja verkkokurssilla Optima-työtilassa.

Learning outcomes

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:
- tarkastella kriittisesti työelämän muutoksia
- jäsentää työn ja hyvinvoinnin suhdetta
- tunnistaa työelämän mahdollisuuksia ja haasteita yksilön näkökulmasta

Literature

  • Kaksi valinnaista tieteellistä artikkelia
  • Lempiäinen, L. & Silvasti, T. (toim.) 2014 Eriarvoisuuden rakenteet: haurastuvat työmarkkinat Suomessa. Tampere: Vastapaino. Saatavana myös e-kirjana.; ISBN: 978-951-768-436-1
  • Kinnunen, U. & Feldt, T. & Mauno, S. (toim.) 2015. Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös e-kirjana.; ISBN: 978-952-451-117-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching