AIKP1007 Development project in working life (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Muuttuva yhteiskunta ja työelämä haastavat kehittämään oppimis- ja toimintaympäristöjä. Aikuiskasvatustiede pyrkii tutkimuksella vastaamaan haasteeseen. Tutkimustiedon ja reflektion avulla voidaan tiedostaa ongelmia, mikä mahdollistaa kehityksen. Opintojaksossa sovelletaan jakson tutkimuskirjallisuutta ja opintokokonaisuudessa opittua rajattuun organisaation kehittämishankkeeseen jossain itselle tutussa ympäristössä.

Suoritustavat

oppimistehtävä

Arviointiperusteet

Arvioinnin perustana ovat toisaalta jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritusmuotojen tavoitteet. Oppimistehtävässä on keskeistä se, miten vastauksessa on hyödynnetty vaadittua kirjallisuutta. Hyväksytyssä esseevastauksessa on hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia. Oppimistehtävävastauksessa edellytetään kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään aikuiskasvatustieteen perusopinnot -oppiaineen Koppa-sivuilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- hahmottaa työelämäkontekstin kehittämistä vaativat kohteet ongelmalähtöisen ajattelun pohjalta
- tunnistaa ja jäsentää aikuiskasvatustieteellisiä oppimisen, ohjauksen ja arvioinnin teorioita kehityshankeen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- tarkastella kehittymisen haasteita sekä tarkastella kriittisesti asenteita kehitystä ja oppimista kohtaan
- jäsentää ja kehittää omaa työyhteisöään aikuiskasvatustieteellisen tutkimustiedon avulla

Literature

  • Yksi työelämää ja/tai oppimista käsittelevä lähde edellisistä opintojaksoista
  • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6921-9
  • Collin, K., Auvinen, T., Herranen, S., Paloniemi, S., Riivari, E., Sintonen, T. & Lemmetty, S. 2017. Johtajuutta vai johtajattomuutta? Johtamisen merkitys luovuudelle informaatioteknologian organisaatiossa. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House. (Soveltuvin osin). Luettavissa e-kirjana osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6921-9; ISBN: 978-951-39-6921-9
  • Vähintään kaksi vapaavalintaista tieteellistä lähdettä
  • Jalava, U. & Vikman, A. 2003. Työ ja oppiminen yrityksissä. Ongelmista ratkaisuihin. Helsinki: WSOY.; ISBN: 9510270016

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching