Bachelor´s Degree Programme in Mathematics (Subject Teacher)

Degree title:
Bachelor of Science
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science, Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto matematiikan aineenopettajan kandidaattiohjelmassa on osa peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen matematiikan opettajan tehtäviin laaja-alaisen pätevyyden antavaa filosofian maisterin tutkintoa. Kandidaatin tutkinnon jälkeen on mahdollista suuntautua vaihtoehtoisesti myös matematiikan yleiselle opintosuunnalle, stokastiikkaan ja todennäköisyysteoriaan tai tilastotieteeseen.

Matematiikan aineenopettajakoulutuksessa opiskelevat suorittavat toisena oppiaineena pedagogiset perusopinnot 25 op. Toiseksi valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi suositellaan valittavaksi koulussa opetettava aine (ks. opettajien pätevyysvaatimukset: fysiikka, kemia tai tietotekniikka).

Learning outcomes

Kandidaatti tunnistaa matematiikan peruskäsitteet ja -teoriat, ja omaa valmiudet laajentaa ja syventää osamistaan maisterivaiheen pääaineessa. Hän kykenee hankkimaan tietoa matematiikan oppikirjoista ja muista lähteistä sekä jäsentämään sitä. Kandidaatti osaa ohjaajan johdolla ja yhdessä sovellusalan asiantuntijan kanssa muotoilla ja ratkaista matemaattisia ongelmia. Kandidaatti on kiinnostunut matematiikan eri aloista ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen. Hän on utelias ja avoin matematiikan eri alojen ongelmille sovelluksineen. Kandidaatti tietää miten matematiikka liittyy yhteiskuntaan ja yksilön arkipäivään.
Kandidaatti kykenee seuraamaan matemaattisten työryhmien toimintaa ja viestimään ryhmässä esiin tulleita asioita muille. Hän kykenee ryhmätyöskentelyyn sekä raportoimaan työstään suullisesti ja kirjallisesti. Kandidaatti tiedostaa yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden johtopäätösten tekemisessä, sekä asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin.

Structure

Select all (144+ cr)