MTEAIN Intermediate Studies in Music Therapy (50 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Musiikkiterapian aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:
• luetella musiikkiterapian keskeiset käsitteet, teoriat ja menetelmät
• käyttää musiikkiterapian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja menetelmiä opinnoissaan ja kliinisessä harjoittelussa/työssä
• käyttää kliinistä ja tutkimukseen perustuvaa tietoa musiikkiterapian eri konteksteissa kuten kliinisessä työssä tai myöhemmissä/rinnakkaisissa opinnoissa
• tehdä pienimuotoisen tutkielman
• viestiä musiikkiterapiasta ja sen käytännöistä, teorioista ja tutkimuksesta suullisesti ja kirjallisesti
• kehittää omaa asiantuntemustaan ja työelämävalmiuksiaan
• käyttää tiedonhauissa monipuolisesti tiedonlähteitä

Additional information

Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus.

Structure

Select all (50 cr)