MTEA022 Music and Brains (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Musiikin vaikutus aivoissa. Musiikin aivotutkimus (lapset ja aikuiset). Aivotutkimusmenetelmien keskeiset piirteet.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luennot, oppimistehtävä. Itsenäinen opiskelu: kirjallisuus (perehdytään ennen kontaktiopetuksen alkua), oppimistehtävä. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) kontaktiopetukseen, oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa selittää, millä tavoin musiikki vaikuttaa aivoihin aivotutkimuksen valossa
• osaa kuvata keskeistä kirjallisuutta musiikin aivotutkimuksen alalta lapsia ja aikuisia koskien
• osaa selittää keskeisten aivotutkimusmenetelmien toimintaperiaatteen
• osaa löytää uutta, musiikkiterapian kannalta relevanttia aivotutkimustietoa

Additional information

Ajoitus: 9–12. [Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus].

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

• Hämäläinen; Laine; Aaltonen & Revonsuo (toim.). Mieli ja aivot – kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Turun yliopisto: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus. Luvut 3.1, 3.3, 3.6 (erityisesti tämä luku), 7.7, 8.1, ja 8.2. Lisäksi vähemmän tärkeät luvut: 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 6.1, 7.2, 8.3, 8.4 ja 9.1
• Oheiskirjallisuutena: Daniel J. Levitin (2006). This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession. PLUME

Literature

  • Hämäläinen; Laine; Aaltonen & Revonsuo (toim.). Mieli ja aivot – kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Turun yliopisto: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.; ISBN: 951-29-3177-X
  • Daniel J. Levitin (2006). This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession. PLUME.; ISBN: 978-0-452-28852-2

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item