MTEA051 Introduction to Music Therapy Research (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Luentoja musiikkiterapiatutkimuksen pääsuuntauksista. Keskeiseen ja ajankohtaiseen musiikkiterapiatutkimukseen tutustuminen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luennot, luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimistehtävä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa nimetä musiikkiterapiatutkimuksen pääsuuntaukset ja niiden yhteydet yleisiin tutkimusstrategioihin ja -menetelmiin
• ymmärtää musiikkiterapian tutkimusraporttien tyypilliset muodot ja löytää niistä tutkimusten keskeiset tulokset
• omaa yleiskäsityksen musiikkiterapiatutkimuksen nykytilasta ja keskeisistä tuloksista (esim. erilaiset musiikkiterapian kohderyhmät)
• osaa käyttää oppimaansa opinnäytteissään sekä soveltaa tutkimustietoa osana kliinistä harjoittelua/työtä.

Additional information

Ajoitus: 5–8. [Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus].

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

• Wheeler, B. (toim.). (2005). Music Therapy Research (2nd edition). Gilsum: Barcelona Publishers
• Luento-opetuksen yhdeydessä jaettava oheismateriaali.

Literature

  • Wheeler, B. (toim.). (2005). Music Therapy Research (2nd edition). Gilsum: Barcelona Publishers. Elektroninen julkaisu.; ISBN: 9781891278716

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item