MTEA041 Basics of Psychiatry (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kirjatentti, joka ohjeistetaan opintojakson MTEA013 (musiikkiterapian arviointi) yhteydessä.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely: oppimistehtävä. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Hyväksytysti suoritettu oppimistehtävä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa nimetä psykiatristen sairauksien päätyypit ja tavallisimmat hoito- ja kuntoutuskeinot
• osaa psykiatrian alan peruskäsitteistön
• osaa soveltaa psykiatrista tietämystä psykiatrisen musiikkiterapian kontekstiin
• osaa käyttää psykiatrian alan tietolähteitä opinnoissaan ja mahdollisessa kliinisessä työssä/harjoittelussa.

Additional information

Ajoitus: 5–8. [Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus].

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

• Lönnqvist; Heikkinen; Henriksson; Marttunen & Partonen (2007. 5., uudistettu painos). Psykiatria. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
• Peters, J.S. (2000). Music Therapy: An Introduction. U.S.A.: Charles C Thomas Publisher, LTD Luvut 14 ja 15.

Literature

  • Peters, J.S. (2000). Music Therapy: An Introduction. U.S.A.: Charles C Thomas Publisher, LTD.; ISBN: 0398070423
  • Lönnqvist; Heikkinen; Henriksson; Marttunen & Partonen (2007. 5., uudistettu painos). Psykiatria. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.; ISBN: 978-951-656-146-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item