Master's Degree Programme for Sign Language Experts

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi.

Suomalaisen viittomakielen opiskelija perehtyy kielitieteen perusteisiin, viitottujen kielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen rakenteeseen sekä viittomakieliseen yhteisöön, sen kulttuuriin, kirjallisuuteen ja historiaan sekä viittomakielen omaksumiseen ja kaksikielisyyteen. Keskeistä opinnoissa on myös kieli- ja viestintätaitojen kehittäminen. Tärkeitä opiskelun aikana kehittyviä taitoja ovat myös monet työelämässä tarvittavat käytännön taidot: vuorovaikutustaidot, tiimityöskentelyn ja projektien hallinnan taidot, tiedon hankinnan, hallinnan, soveltamisen ja uuden tiedon tuottamisen taidot sekä kyky analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena ja/tai itsenäisenä opiskeluna. Samoin työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, kurssitöitä ja tenttejä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Opetus- ja suorituskieli vaihtelee. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korpin kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Learning outcomes

FM-tutkinnon osaamistavoitteet


1. Yleiset tieteelliset valmiudet
Tuntee useita kielentutkimuksen suuntauksia ja on perehtynyt lähemmin valitsemaansa erityisalueeseen
Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen
osaa asettaa tutkimuskysymyksiä ja valita niiden tarkasteluun soveltuvat lähestymistavat ja menetelmät
Tuntee keskeiset tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
Hallitsee oman tieteenalansa ja kielialueensa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
Omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan

2. Yleiset työskentelytaidot
Hallitsee tiimityön ja projektityöskentelyn
On saavuttanut asiantuntijatehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
Hallitsee monipuolisesti tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
Seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua, tunnistaa ongelmia ja soveltaa asiantuntemustaan niiden ratkaisuun.
Omaa vankan kokemuksen monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimimisesta

3. Ammatilliset taidot
Suuntautumisvaihtoehdon mukaan
hallitsee opettajalta vaadittavat ammatilliset taidot tai
osaa toimia muissa kieliasiantuntijan tehtävissä
Osaa tuoda esiin kieliasiantuntijan näkökulmia moniammatillisessa yhteistyössä
Osaa analysoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta

4. Asenteelliset valmiudet

Arvostaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan
Pitää yllä ja kehittää kielitaitoaan ja kulttuurista asiantuntemustaan

5. Työllistymisosaaminen
Osaa jäsentää tutkintonsa työelämätaitoja monipuolisesti kartuttavana mielekkäänä kokonaisuutena
Tuntee oman alansa työtehtäviä ja niissä vaadittavaa osaamista
Osaa jäsentää, kuvata ja dokumentoida oman osaamisensa suhteessa työllistymistavoitteisiinsa
Tuntee laajalti oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa hyvät työnhakutaidotSuomalaisen viittomakielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
• tuntee suomalaisen viittomakielen tutkimuksen keskeiset sisällöt ja on syventynyt tarkemmin vähintään yhteen tutkimuksen erityisalaan
• hallitsee itsenäisen tieteellisen tutkimustyön tekemisen ja siihen kuuluvat perusperiaatteet
• tuntee tutkimusmenetelmien pääpiirteet ja erot ja osaa soveltaa sopivaa menetelmää omassa tutkielmassaan
• osaa tuottaa viittomakielisen akateemisen tekstin
• osaa soveltaa oppimaansa käytännön työtehtäviin ja kykenee toimimaan erilaisissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa
• osaa ja ymmärtää ylläpitää suomalaisen viittomakielen asiantuntijuuttaan ja hallitsee tieteenalansa tiedonhaun periaatteet.

Structure

Select all (110–130 cr)