Bachelor's Degree Programme in Music Therapy

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Musiikkiterapian kandidaattiohjelman opinnot tarjoavat laaja-alaisen tietopohjan musiikkiterapian teoreettisista, menetelmällisistä ja tutkimuksellisista näkökulmista. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää musiikkiterapia myös suhteessa lähialoihin ja -tieteisiin, sekä hahmottaa se osana yhteiskunnallista palvelukokonaisuutta hoidon, kuntoutuksen ja sosiaalipalvelujen alueilla. Musiikkiterapian kandidaatintutkinto voidaan liittää osaksi musiikkiterapian kliinisten opintojen kokonaisuutta tai se voi tarjota pohjan tutkimuspainotteiselle opintopolulle johtaen maisteriopintoihin ja jatko-opintoihin. Musiikkiterapian opinnot sopivat erityisesti hoito-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan opintoja tekeville tai jo niissä ammateissa toimiville.

Musiikkiterapia on professio, jonka perustehtävä kytkeytyy ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen erilaisten sairauksien ja haastavien elämäntilanteiden yhteyksissä. Musiikkiterapian kliininen käytäntö edellyttää terapeutin sitoutumista ammattialan eettisiin periaatteisiin ja nämä periaatteet ovat vahvasti esillä myös musiikkiterapian opinnoissa. Koska musiikkiterapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus perustuu dialogisuuteen, tasa-arvoon ja asiakkaan ehdoitta hyväksymiseen, ovat nämä periaatteet vahvasti mukana myös musiikkiterapiaopintojen eri osa-alueilla. Toiseuden ymmärtäminen, erilaisuuden hyväksyminen, monikulttuuriset näkökulmat ja omien arvojen ja asenteiden kriittinen tarkastelu liittyy olennaisesti eri opintosisältöihin.

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot sekä tutkinto-ohjelman muut opinnot kypsyysnäytettä lukuun ottamatta suoritetaan Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tai sen yhteistyöoppilaitoksessa. Tutkintoon on mahdollista sisällyttää muussa yliopistossa suoritettuja muita opintoja.

Learning outcomes

HuK-tutkinnon suorittanut

- hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön

- hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä luovasti oman alansa työtehtävissä ja tunnistaa toimintansa globaalin vastuun

- tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun ja osaa ohjatusti arvioida eettisiä kysymyksiä asiantuntijan työn eri alueilla ja vaiheissa

- hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot

- osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja –yhteisöissä

- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan

- tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen

- tunnistaa opetussuunnitelmien merkityksen ja pääsisällön peruskoulun ja lukion opetuksen velvoittavana asiakirjana


Structure

Select all (166 cr)