STOAINERI Intermediate Studies in Social Work as Optional Studies (40 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Tweet text

Sosiaalityön aineopinnot valinnaisina opintoina. Ei vapaa opintokokonaisuus. Opinto-oikeutta haettava erikseen.

Description

Sosiaalityön aineopinnot tutkinto-ohjelman ulkopuoliselle opiskelijalle koostuvat menetelmäopinnoista ja sosiaalityön toimintaympäristöön, asiantuntijuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin painottuvista tieteenalan sisältöopinnoista. Opintojen yhteydessä ei suoriteta STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II -jaksoa.

Learning outcomes

Sosiaalityön kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija tietää, mitä akateeminen ammatillinen sosiaalityö on ja hallitsee sosiaalityön teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset lähtökohdat. Hän tuntee voimassa olevan suomalaisen sosiaalilainsäädännön perusteet, hallinnolliset periaatteet sekä suomalaisen sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän osana kansainvälistä toimintaympäristöä. Opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaaliset ongelmat, ymmärtää niiden syntyprosesseja sekä tuntee erilaisia tapoja puuttua ja vaikuttaa niihin. Opiskelija hallitsee vuorovaikutuksellisen auttamistyön eettiset ja metodiset perusperiaatteet ja tuntee sosiaalityön yleisimmät ammatilliset työmenetelmät. Opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen ajattelun, argumentaation, tieteellisten työskentelytapojen sekä tutkimuseettiset perusteet. Hän osaa muotoilla tieteellisesti perustellun tutkimusongelman ja suunnitella ja toteuttaa tutkielman, jossa hän soveltaa teoreettisia näkökulmia sekä tekee tuloksia koskevia päätelmiä. 

Description of prerequisites

Sosiaalityön perusopinnot tai vastaavat, ks. tarkemmin oppiaineen verkkosivuilta

Additional information

Sosiaalityön aineopinnot valinnaisina opintoina ei ole vapaa opintokokonaisuus, vaan sen opinto-oikeutta haetaan erikseen sivuainehaun yhteydessä (joko huhtikuun tai lokakuun loppuun mennessä). Ks. lisää oppiaineen verkkosivuilta.

Structure

Select all (40 cr)