Master's Degree Programme in Physics (subject teacher)

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science
Coordinating organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee klassisen ja modernin fysiikan perusteoriat ja historian. Lisäksi hän

  • Tuntee fysiikan menetelmiä: osaa tehdä luonnonilmiöitä koskevia havaintoja ja mittauksia sekä kuvata niitä kvantitatiivisesti käyttäen matematiikkaa ja numeerista mallintamista opettamisen tukena.

  • Osaa ratkaista ongelmia: osaa ajatella analyyttisesti, mallintaa fysiikan ilmiöitä, soveltaa teorioita käytännössä ja ratkaista ongelmia eri menetelmillä.

  • Osaa luoda uutta: osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja soveltaa fysiikan ja sen lähialojen tieteellistä tietoa ja laatia ohjatusti tieteellisen tutkielman.

  • Osaa esittää asiat: osaa esittää asiat selkeästi suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti.

  • Osaa työskennellä erilaisissa ryhmissä ja työskentely-ympäristöissä käyttäen monipuolisesti viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

  • On suorittanut vähintään yhdestä toisesta opetettavasta aineesta aineopinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat fysiikan aineenopettajan pätevyyden.

  • Kykenee toimimaan fysiikan asiantuntijana, opettajana ja opetuksen kehittäjänä.

Structure

Select all (88+ cr)