OPEAIN Pedagogical Intermediate Studies in Education for Subject Teachers (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Opinto-oikeuden voi saada ainelaitoksen opintojen alussa järjestämän soveltuvuuskokeen kautta (suoravalinta) tai myöhemmin opintojen aikana osallistumalla OKL:n järjestämään soveltuvuuskokeeseen.

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/aiko/hakeminen

Description

Opettajan pedagogisissa aineopinnoissa keskiössä ovat

 • oman opetus- ja kasvatusajattelun analysointi ja työstäminen
 • demokratia, tasa-arvo ja osallisuus koulu- ja koulutusyhteisöissä sekä globaali vastuu
 • vuorovaikutuksen, tunteiden ja oppimisen yhteydet sekä ryhmäilmiöt ja ryhmän ohjaaminen
 • tutkivan opettajuuden periaatteet ja niiden soveltaminen käytännössä
 • oman oppiaineen pedagogiikka ja sen soveltaminen käytännössä

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
 • tunnistaa ja osaa perustella oman opetus- ja kasvatusajattelunsa sekä käytänteensä eettisesti ja pedagogisesti
 • osaa kehittää kouludemokratiaa ja oppijoiden osallisuutta sekä toimia työssään globaalin vastuun mukaisesti
 • osaa eritellä ja analysoida ryhmäprosesseja ja yksilön toimintaa ryhmän jäsenenä
 • osaa pedagogisilla ratkaisuilla tukea moninaisten oppijoiden oppimista, tasavertaista osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • osaa hyödyntää pedagogisia sisältötietojaan oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioimisessa
 • osaa kehittää omaa työtään tutkivan opettajuuden periaatteita soveltaen
 • ymmärtää tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen opettajan työssä ja osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä.

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot

Structure

Select all (33–36 cr)