MOKSYVRUO Advanced Studies in Swedish Language (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Syventävissä opinnoissa vahvistetaan kykyä toimia akateemisissa ja muissa kieliasiantuntijuutta vaativissa viestintätilanteissa, erityisesti pohjoismaisissa yhteyksissä. Tieteellinen ja kriittinen ajattelu syvenee, ja tutkimukselliset taidot kehittyvät. Osaaminen ja asiantuntijuus laajenevat myös opiskelijan yksilöllisten valintojen mukaisesti.

Learning outcomes

Ruotsin kielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

- on perehtynyt syvemmin johonkin kielitieteen osa-alueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa uuden tiedon tuottamisessa ja/tai autenttisen kieliaineksen analyysissä

- tuntee ruotsin kielen kehitystä ja nordistiikan tutkimustraditioita

- tuntee hyvin alansa käsitteistön, teoriat ja metodit ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan sekä soveltaa niitä työelämän tarpeisiin

- osaa kommunikoida sujuvasti ruotsiksi vaativissa akateemisissa ja työelämään liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa

- osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimuksen ruotsin kielellä

- osaa toimia työelämässä oman alansa kehittäjänä.

Structure

Select all (60+ cr)