Bachelor's Degree Programme in Social Work

Degree title:
Bachelor of Social Sciences
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa.

Learning outcomes

YTK-tutkinnon sosiaalityön kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija osaa paikantaa sosiaalityön tieteenalana ja kansallisena ja kansainvälisenä käytäntönä sekä hahmottaa sen yhteydet muihin yhteiskuntatieteisiin. Hän hallitsee sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat sekä teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset perusteet. Lisäksi opiskelija osaa jäsentää sosiaalityön toimintaympäristöä, oikeudellista perustaa, tehtäväkenttää ja palvelujärjestelmää sekä yhteiskunnallista huono-osaisuutta ja sosiaalisia ongelmia. Opiskelija hallitsee vuorovaikutteisen asiakastyön menetelmälliset perusvalmiudet ja ammattieettiset perusteet, pystyy soveltamaan niitä ohjatusti ja reflektoimaan omaa osaamistaan työelämässä sekä kehittymään asiantuntijana. Lisäksi opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perustaidot, tieteellisen, kriittisen ja analyyttisen ajattelun perusteet, ymmärtää tieteen ja tutkimuksen eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä. Tutkintoon sisältyvien sosiaalityön aineopintojen ja käytännön harjoittelun suorittaneella on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 12 §) mukaan oikeus toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa enintään vuoden ajan ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena.

Structure

Select all (120+ cr)