STOAIN Intermediate Studies in Social Work (60 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Tweet text

Sosiaalityön aineopinnot. Vain tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Description

Sosiaalityön kandidaattiohjelman aineopinnot koostuvat oppiaineen sisältöopinnoista, menetelmäopinnoista ja kandidaatintutkielmasta. Sisältöopinnot painottuvat sosiaalityön toimintaympäristöön, asiantuntijuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin ja vaatimuksiin.

Learning outcomes

Sosiaalityön kandidaattiohjelman aineopinnot suoritettuaan opiskelija tietää, mitä akateeminen ammatillinen sosiaalityö on ja hallitsee sosiaalityön teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset lähtökohdat. Hän tuntee voimassa olevan suomalaisen sosiaalilainsäädännön perusteet, hallinnolliset periaatteet sekä suomalaisen sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän osana kansainvälistä toimintaympäristöä. Opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaaliset ongelmat, ymmärtää niiden syntyprosesseja sekä tuntee erilaisia tapoja puuttua ja vaikuttaa niihin. Hän hallitsee vuorovaikutuksellisen auttamistyön eettiset ja metodiset perusperiaatteet ja tuntee sosiaalityön yleisimmät ammatilliset työmenetelmät. Hän osaa soveltaa ja arvioida hankkimaansa tietoa työelämässä ja osaa etsiä ratkaisuja monimutkaisiin ja ennakoimattomiin käytännön ongelmatilanteisiin. Hänellä on ymmärrystä ja kokemusta siitä, mitä on toiminta kansainvälisessä toimintaympäristössä ja millaista on yhteistyön tekeminen eri taustoista tulevien ihmisten kanssa. Opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen ajattelun, argumentaation, tieteellisten työskentelytapojen sekä tutkimuseettiset perusteet. Hän osaa muotoilla tieteellisesti perustellun tutkimusongelman ja suunnitella ja toteuttaa tutkielman, jossa hän soveltaa teoreettisia näkökulmia sekä tekee tuloksia koskevia päätelmiä. Hän hallitsee tutkimusetiikan perusteet liittyen aineistojen hankintaan ja hallintaan sekä tutkimustiedon esittämiseen. Opiskelijalla on perusedellytykset toimia alansa asiantuntijatehtävissä ja valmiudet siirtyä sosiaalityön maisteriopintoihin.

Description of prerequisites

Sosiaalityön perusopinnot

Additional information

Vain tutkinto-ohjelman opiskelijoille. 

Structure

Select all (60 cr)