STOA2006 Social Work Practice II (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön aineopintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Description

Opiskelijat hankkivat itselleen työssäoppimispaikan (kesto 40 työpäivää) sosiaalityön toimintakentältä. Opintojaksolla opiskelija harjoittelee sosiaalityöntekijänä ja sosiaalityön asiantuntijana toimimista, reflektoi omaa ammatillista identiteettiään ja suhdettaan ammatilliseen työskentelyyn ja etiikkaan. Opiskelija laatii jaksosta teoreettis-empiirisen esseen, joka esitellään seminaarityöskentelyn aikana.

Learning outcomes

Sosiaalityön aineopintoihin sisältyvän käytännön opetuksen tavoitteena on saada ymmärrys sosiaalityöstä erilaisissa toimintaympäristöissä sekä omaksua ja kehittää sosiaalityön asiakastyön taitoja ja asiantuntijuutta. Opiskelija perehtyy sosiaalityöntekijän tehtäviin ja harjoittelee ohjatusti sosiaalityöntekijän roolissa toimimista jollakin sosiaalityön toimintakentällä. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on sosiaalityöntekijän ammatissa toimimisen perusvalmiudet yhdistettynä alan toimintaympäristön tuntemukseen ja asiantuntijuuteen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalityön eettiset periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti sekä arvioida niiden toteutumista käytännön työssä. Hän ymmärtää sosiaalityön asiantuntijuuden paikan yhteiskunnassa ja osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkostoa. Opiskelija oppii jäsentämään analyyttisesti sosiaalityön toimintaympäristöä, oikeudellista perustaa, tehtäväkenttää ja kohdeilmiöitä sekä osaa yhdistää tieteellistä tietoa käytännön toimintaan. Hän hallitsee sosiaalityön ammatilliset perustaidot, osaa toimia erilaisissa sosiaalityön vuorovaikutustilanteissa ja on kehittänyt asiakastyön menetelmällistä osaamistaan. Opiskelija ymmärtää asiakastyön dokumentoinnin merkityksen ja hallitsee dokumentoinnin perusperiaatteet käytännössä. Opiskelija kykenee työskentelemään ohjatusti sosiaalityöntekijänä, ottamaan vastaan palautetta sekä reflektoimaan osaamistaan. Hän on kehittänyt ammatti-identiteettiään sosiaalityöntekijänä.

Additional information

Opintojaksoon kuuluva aloitusseminaari tulee olla käytynä ennen käytännön harjoittelun aloittamista. 

Description of prerequisites

Ennen työssäoppimisjakson alkamista opiskelijan tulee suorittaa 

STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I

STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet, 

STOA2004 Sosiaalioikeus,

STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä,

STOA2007 Lapsi- ja perhesosiaalityön perusteet.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, työssäoppimisjakso (40 työpäivää) ja kirjalliset tehtävät.
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen, työssäoppimisjakson ja kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching