YFIY2002 Study Planning II (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojen ohjausta toteutetaan kotiryhmissä, joita ohjaavat omaopettajat. Opintojen ensimmäisenä syksynä opiskelija perehtyy osaamisen ja oppimisen karttumista tarkastelevan portfolio-työkalun käyttöön, opetussuunnitelmaan ja -opetusohjelmaan, viestintä- ja kieliopintoihin, opintosuoritusten muotoihin ja kansainväliseen opiskeluun. Opiskelija laatii ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Kotiryhmätapaamiset jatkuvat aineopintojen ajan. Kotiryhmätapaamiset tukevat henkilökohtaisen opintopolun suunnittelussa. Aineopintovaiheessa tarkastellaan työelämätaitojen, valmiuksien ja erityyppisen osaamisen kasvua erilaiset urapolut huomioiden. Opiskelija käyttää työskentelyn tukena portfoliota ohjeistuksen mukaisesti.

Learning outcomes

Opintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia toimia osana tiedeyhteisöä. Opiskelija tuntee yliopiston opiskeluympäristönä ja tietää erilaisista opetus- ja suoritusmuodoista. Opiskelija tuntee yliopiston sosiaalisena ympäristönä. Opiskelija on pohtinut omia tavoitteitaan, opiskelutaitojaan ja osaa suunnitella opintojaan. Opiskelija osaa käyttää portfoliotyökalua: hän kokoaa reflektoiden tietoa ja sanallistaa osaamisensa karttumista niin tieteenalan käytäntöjen kuin työelämätaitojen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää, mitä tutkimukseen ja asiantuntijuuteen liittyvä eettinen osaaminen tarkoittaa.

Additional information

Suoritetaan toisen opiskeluvuoden aikana.

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot, pienryhmätyöskentely, opintosuunnitelman tekeminen ja portfoliotyöskentely.
Evaluation criteria:
Kurssin arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen, oman opintosuunnitelman ja portfolion tekemiseen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching