Bachelor's Degree Programme in Education Technology

Degree title:
Bachelor of Science
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opinnot koostuvat pääasiassa koulutusteknologian, tietotekniikan sekä kasvatustieteen opinnoista. Varsinkin koulutusteknologian opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, itsenäisesti ja monimuotoisesti. Aineenopettajan opintosuuntaan kuuluvat pakolliset opettajan pedagogiset opinnot. Lisäksi opintoihisi sisältyy viestintä- ja kieliopintoja sekä valinnaisia muiden aineiden opintoja. Tutkintoon kuuluu myös yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana.

Learning outcomes

Koulutusteknologian kandidaatiksi valmistuva tunnistaa oppimisen teknologioiden monipuoliset soveltamismahdollisuudet sekä osaa hyödyntää oppimaansa käytännössä. Hän osaa analysoida sekä ratkaista luovasti monimutkaisia ja ennakoimattomia tietoteknisiä ongelmia. Opiskelijalla on riittävät tekniset ja algoritmiset taidot ongelmien ratkaisemiseksi. Hän omaa riittävän tietoteknisen osaamispohjan koulutusteknologioiden itsenäisen ja ryhmässä tapahtuvan kehittämisen tueksi.

Opiskelija hallitsee vahvat perustaidot ohjelmoinnissa. Hän ymmärtää tietoteknisten järjestelmien rakenteet ja toiminnat, perehtyy tietotekniikan ja koulutusteknologian teoriaan sekä tutustuu tieteelliseen ajatteluun. Opiskelija osaa tarkastella erilaisia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä oppimisen, opiskelun, opetuksen ja koulutuksen näkökulmista.

Koulutusteknologiassa perehdytään erityisesti opetus- ja koulutustehtävissä käytettäviin teknologioihin ja menetelmiin. Näin ollen opiskelija tunnistaa tietotekniikan oppimistilanteen keskeiset elementit ja tietotekniikan roolin eri oppilaitosten opetuksessa tutkivana opettajana tai alan asiantuntijana. Hän tuntee erilaisia teknologisia välineitä, joilla opetusta voidaan monipuolistaa ja kehittää. Edelleen hän osaa soveltaa vaihtoehtoisia teknologiaa hyödyntäviä opetuskäytänteitä.

Koulutusteknologian kandidaatiksi valmistuva opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa oman alan ja muiden alojen ihmisten kanssa suomeksi sekä vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa opiskelu- ja työyhteisössä sekä muissa ryhmissä ja verkostoissa huomioiden yhteisölliset sekä eettiset näkökulmat.

Opiskelija tuntee alan tutkimusta sekä omaa valmiudet koulutusteknologian alan tieteelliseen tutkimustoimintaan. Hän osaa hakea tietoa alan soveltuvista lähteistä, tarkastella niitä kriittisesti ja hyödyntää monipuolisesti. Hänellä on valmius jatkuvaan oppimiseen, ammatillisen osaamisensa kehittämiseen sekä alan ja teknologian kehityksen seuraamiseen. Kandidaattiopinnot antavat valmiudet soveltuvan alan maisteriohjelmaan.

Structure

Select all (109+ cr)