RFISYVERI Advanced Studies in Romance Philology as Optional Studies (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

Romaanisen filologian opinnot painottuvat ranskan kieleen ja ranskalaisen kulttuuriin, mutta myös muihin romaanisen kielialueen kieliin ja kulttuureihin perehdytään monipuolisesti.

Learning outcomes

Syentävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää kieltä työvälineenä joustavasti erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarkoituksiin
- tuntee romaanisen kieli- ja kulttuurialueen historiaa ja nykyisyyttä
- osaa työskennellä luontevasti eri kulttuurien keskellä ja kykenee verkostoitumaan monialaisesti.
- osaa tarkastella kielenkäyttöä kriittisesti sekä kykenee soveltamaan, kehittelemään ja esittämään tietoa työelämässä asiantuntijana kohtaamiensa tarpeiden mukaan.
- on syventänyt romaanisen filologian tutkimusalueiden asiantuntijuuttaan ja tutkimuspohjaisen työskentelyn asiantuntijuuttaan
- sivututkielman tehtyään opiskelija on saavuttanut työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten
tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
ongelmanratkaisutaidot
kirjallisen viestinnän taidot
projektinhallinnan taidot
itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taidot sekä
keskeneräisyyden sietokyky.

Structure

Select 60 cr