MONS1100 Working as an Authorized Translator (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehdytään lakiin ja asetukseen auktorisoidusta kääntäjästä, Opetushallituksen määräykseen auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteista sekä auktorisoitua kääntämistä ohjaaviin muihin lakeihin. Perehdytään eri asiakirjalajeja koskeviin säädöksiin ja laatimisohjeisiin. Perehdytään kääntämisen eettisiin periaatteisiin ja kääntäjän oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen.

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille, verkkotyöskentely ja tentti.

Arviointiperusteet

Verkkotyöskentely ja tentti.

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää auktorisoidun kääntämisen työprosessin kaikki vaiheet. Hän tuntee auktorisoidun kääntämisen periaatteet ja auktorisointia koskevan lainsäädännön sekä tiedostaa ammattiroolinsa ja vastuunsa.

Additional information

Opintojakso on suoritettava vähintään arvosanalla 4, jotta se voidaan sisällyttää auktorisoidun kääntäjän tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

Description of prerequisites

Kandidaatin tutkinto

Study materials

1. Laki auktorisoiduista kääntäjistä 1231/2007.
2. Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä 1232/2007.
3. Opetushallituksen määräys Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet, OPH 31/011/2007. http://www.opetushallitus.fi
4. Hietanen, Kaarina: Virallinen kääntäjä paljon vartijana. 2005 (soveltuvin osin, n. 100 s.).
5. Auktorisoidun käännöksen laatimisohjeet.

Muu kirjallisuus:
6. Ingo, Rune: Konsten att översätta. 2007 (soveltuvin osin).
7. Muu oheiskirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching