MONS1002 Multidisciplinary Language Expert at Work (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään monialaiseen kieliasiantuntijuuteen sekä siinä tarvittaviin diskurssitaitoihin työelämän näkökulmasta ja sovelletaan niitä käytännön projektitehtäviin. Kurssilla kehitetään monialaiselle kieliasiantuntijalle tärkeitä työelämän projekti- ja yhteistyötaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot), ryhmätyöskentely, projektityöt, itsenäinen työskentely, ryhmä- ja yksilötehtävät

Arviointiperusteet

Ryhmäprojektisuunnitelma, ryhmäprojekti, itsenäinen portfolio, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn, aikataulussa pysyminen

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit jaetaan opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää, mitä monialaisen kieliasiantuntijan diskurssitaidot ovat ja osaa soveltaa diskurssintutkimuksen tietojaan työelämään
• osaa tuottaa, muokata ja analysoida multimodaalista kielenkäyttöä tilanteisesti
• osaa hyödyntää diskurssien ja tekstien muokkaus- ja analysointitaitoja erilaisissa työtehtävissä
• on kehittänyt projekti- ja yhteistyötaitojaan

Additional information

Kurssille otetaan vain maisterivaiheen opiskelijoita, joilla kandidaatintutkielma ja kandidaatintutkinto ovat tehtyinä. Mikäli kurssille on jonoa, etusijalla ovat opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat.

Description of prerequisites

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching