MSLAINERI Intermediate Studies in Museology as Optional Studies (45 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

on selvillä museologiaan, heritologiaan ja kulttuuriympäristön tutkimukseen liittyvästä tieteellisestä keskustelusta,
osaa seurata alan kehitystä,
osaa arvioida museologian ja kulttuuriympäristön tutkimuksen alalla usein käytettyjä teorioita ja niiden käytännön sovelluksia,
kykenee hakemaan ja arvioimaan tutkimustaan koskevaa tietoa, hallitsee tiedonhaun perusteet sekä osaa soveltaa haettua tietoa,
tunnistaa omat kiinnostuksen kohteensa museologian ja museotyön kentässä sekä
tuntee oman museologisen osaamisensa vahvuuksia ja osaa soveltaa niitä käytännön museotyössä.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja osaa soveltaa oppimaansa oman alansa työtehtävissä. Hänellä on työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisun, tiedonhaun ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja sekä eettistä harkintakykyä. Opiskelijalla on asiantuntijatehtävissä tarvittavia yhteistyö- ja viestintätaitoja. Hänellä on valmiuksia toimia monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Structure

Select all (45 cr)