Bachelor's Degree Programme in Music Education

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Musiikkikasvatuksen opinnot perehdyttävät opiskelijan musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin sekä antavat opiskelijalle pedagogiset, tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet perusopetuksen ja lukion musiikinopetukseen. Opinnoista saa valmiudet musiikkikasvatusta koskevan tutkimuksen seuraamiseen ja tekemiseen sekä jatko-opintoihin. Musiikkikasvatuksen opintojen luonne ja sisällöt määräytyvät oppiaineen suhteesta yleissivistävän koulun musiikinopetukseen.
Tutkinto-ohjelmaan kuuluu musiikkikasvatuksen lisäksi muita opintoja, kuten toisen opetettavan aineen perus- ja aineopintokokonaisuus tai vastaava määrä muita opintoja. Opiskelijan työelämävalmiuksien kehittäminen on integroitu opintoihin eri tavoin.
Opiskelijaa kannustetaan opintojensa aikana opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon. Opintojen sujuvuuden kannalta opiskelijavaihtoon lähtemisen ajankohdaksi suositellaan kandidaattivaiheessa toisen opiskeluvuoden kevätlukukautta tai kolmannen opiskeluvuoden syksyä. Kansainvälistymistä on myös osallistuminen englanninkieliseen opetukseen yliopiston kv-opetustarjonnan puitteissa.

Learning outcomes

Musiikkikasvatuksessa kandidaatintutkinnon (HuK) suorittanut

- Hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
- Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa ja osaamistaan kriittisesti
- Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
- Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
- Osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
- Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja hänellä on valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen

Structure

Select all (180–187 cr)