OKSPER Basic Studies in Craft Education (30 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Käsityön perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• kykenee tarkastelemaan koulussa vallitsevia käsityön käytänteitä kriittisesti ja uudistamaan opetusta
• osaa toimia käsityön pedagogisena asiantuntijana sekä aineenhallinnasta ja työturvallisuudesta vastaavana opettajana perusopetuksen 1-6 –luokilla
• hallitsee monipuolisesti ainealueen sisältöjä ja osaa itseohjautuvasti suunnitella, toteuttaa ja arvioida käsityöprosessia
• kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan käsityön oppimiskokonaisuuksia heterogeenisille oppijaryhmille
• tiedostaa yhteiskunnallisten muutosten ja teknologian välisiä yhteyksiä
• ymmärtää käsityön yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
• osaa täydentää ainealueen tietämystään ja osaamistaan itsenäisesti.

Additional information

Opintokokonaisuuden toteutuksesta päätetään lukuvuosittain laitoksen resurssien ja opintoihin hakevien hakukelpoisten luokanopettajaopiskelijoiden lukumäärän perusteella.

Structure

Select all (30 cr)